第649页

 • 27套礼服在线

  27套礼服在线

  27套礼服在线27套礼服在线猜你喜欢:...

  全部文章 2017-07-24 205
 • 17uoo游戏交易平台地下城金币排行

  17uoo游戏交易平台地下城金币排行

  17uoo游戏交易平台地下城金币排行17uoo游戏交易平台地下城金币排行猜你喜欢:...

  全部文章 2017-07-24 201
 • 2018阿秋秋最新街拍

  2018阿秋秋最新街拍

  2018阿秋秋最新街拍2018阿秋秋最新街拍猜你喜欢:...

  全部文章 2017-07-24 213
 • 2018江海人才网招聘会

  2018江海人才网招聘会

  2018江海人才网招聘会2018江海人才网招聘会猜你喜欢:...

  全部文章 2017-07-24 223
 • 28杠技巧怎么玩法

  28杠技巧怎么玩法

  28杠技巧怎么玩法28杠技巧怎么玩法猜你喜欢:...

  全部文章 2017-07-24 120
 • 2017达龙云电脑破解版

  2017达龙云电脑破解版

  2017达龙云电脑破解版2017达龙云电脑破解版猜你喜欢:...

  全部文章 2017-07-23 236
 • 心经

  心经

      观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神...

  全部文章 2017-07-23 479